skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español

Zákon o športe § 86 – 94

ÔSMA ČASŤ OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE Agentúra § 86 (1) Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu. (2) Agentúra je štátna príspevková organizácia35) zapojená finančnými vzťahmi na…

Back To Top