skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Biela Kniha O športe

Biela kniha o športe

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o Bielej knihe o športe (2007/2261(INI)) 2009/C 271 E/07 Európsky parlament, so zreteľom na článok 6 Zmluvy o EÚ a článok 149 Zmluvy o ES, ktoré boli zmenené a doplnené Lisabonskou zmluvou a…

Biela Kniha

Biela kniha o športe

BIELA KNIHA O ŠPORTE (predložená Komisiou) KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 11.7.2007 KOM(2007) 391 v konečnom znení {SEK(2007) 932} {SEK(2007) 934} {SEK(2007) 935} {SEK(2007) 936} 1. ÚVOD „Šport je súčasťou dedičstva každého muža a ženy a nemožno ho nahradiť ničím iným.“…

Pohybové aktivity

Podpora zdraviu prospešných pohybových aktivít (HEPA) Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 27. novembra 2012 o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít (HEPA) Zverejnené Úradný vestník Európskej únie C 393/22 2012/C 393/07 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A…

Európska únia

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ) môže prijímať opatrenia s cieľom prispieť k podpore európskeho športu, pričom musí prihliadať na jeho…

Back To Top