skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español

Kontrola športových organizácií

Povinnosti športových organizácií, ktoré majú vplyv na príjem verejných prostriedkov Každá športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov musí v súlade so zákonom o športe (zákon č. 440/2015 Z. z. ) mať status prijímateľa verejných prostriedkov. Status prijímateľa verejných prostriedkov upravuje zákon…

Zákon o športe § 65 – 67

PIATA ČASŤ FINANCOVANIE ŠPORTU § 65 (1) Orgány verejnej správy, ktoré sú poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na športovú činnosť,28) zverejňujú informácie o ich poskytovaní. (2) Prostriedky zo štátneho rozpočtu môžu byť poskytnuté na športovú činnosť iba osobe, ktorá má spôsobilosť prijímateľa…

Back To Top